Examenul de aptitudini – sesiunea 12 – 14 MARTIE 2021 Termenul-limită de depunere a dosarelor: 01 martie 2021

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează la filială pentru cei care nu l-au primit);
 • copie și originalul diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (click aici);
 • copie și originalul actului de identitate (BI/CI);
 • copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală (eliberată de medicul psihiatru sau neurolog);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • acordul GDPR (se completează la filială);
 • acord înregistrare audio-video (se completeaza la filială);
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro pentru expert contabil şi 125 euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii, se ahita suma intreaga fara rotunjiri). Datele pentru plata sunt:

Plata se face prin virament bancar. Referintă: Cv tx inscriere examen aptitudini

Beneficiar: CECCAR Filiala Constanta

Cont bancar: RO10 BTRL RONC RT0V 2581 5610

Banca: Banca Transilvania

CUI: RO7426179

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar de plastic cu șină, și se depune la filiala în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu.

Începând cu anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14. care prevede următoarele aspecte:

(1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat și finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului menționat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR.

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6) In situația în care examenul de aptitudini nu a fost susținut și promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze și să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7) Anul de stagiu de adaptare se desfășoară în condiții similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului.

(8) Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliul superior.

 

Leave your comment