Sesiunea extraordinara a examenului de aptitudini din 28 – 30 mai 2021

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

  1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
  2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
  3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

  1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
  2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii;

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, conform anexei

k) acord inregistrare audio-video, conform anexei

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

Pentru candidații noi, care nu au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, organizată în martie 2021, certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru candidații care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, organizată în martie 2021, dosarul de înscriere va fi conține documentele prevăzute la pct.a, g și h, k și j.

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 28, 29 și 30 mai 2021.

Candidat categoria Expert contabil

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere în nota finala a probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

 

 

Vineri – 28 mai 2021, Proba 1

 

 

14.00-17.00

(3 ore)

Contabilitate

90%

Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

 

 

Etica

10%

Etica anul I, II, III

 

 

Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2

 

 

10.00-13.00

(3 ore)

Fiscalitate

80%

Fiscalitate

Fiscalitate avansată

 

 

Drept

10%

Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

 

 

Expertiză contabilă

10%

Expertiză contabilă

 

 

Duminică – 30 mai 2021, Proba 3

 

 

10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare

40%

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

 

 

Management, analiză și evaluarea afacerii

60%

Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

   

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizat

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere in nota finala a probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

 

 

Vineri – 28 mai 2021, Proba 1

 

 

14.00 – 17.00

(3 ore)

Contabilitate

90%

Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

 

 

Etica

10%

Etica anul I, II, III

 

 

Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2

 

 

10.00 - 13.00

(3 ore)

Fiscalitate

80%

 

Fiscalitate

 

 

Drept

10%

Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

 

 

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii

10%

Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 17 mai 2021.

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor, începând cu data de 05 mai 2021, se vor organiza cursuri de pregătire, cu precizarea că participarea la cursuri este condiționată de depunerea dosarului de înscriere la examen.

Graficul cursurilor de pregătire se va derula conform tabelului următor:

Nr. crt.

DATA

ZIUA

INTERVAL ORAR

DISCIPLINA EXAMEN

TEMA

1

05.05.2021

Miercuri

16.00-21.00

Contabilitate

OMFP

2

06.05.2021

Joi

16.00-21.00

Contabilitate

IFRS

3

07.05.2021

Vineri

16.00-21.00

Contabilitate

Contabilitate consolidata

4

08.05.2021

Sambata

09.00-11.30

Contabilitate

Contabilitatea altor tipuri de entitati

11.30-14.00

Contabilitate

Contabilitate manageriala

5

10.05.2021

Luni

16.00-21.00

Contabilitate

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

6

11.05.2021

Marti

16.00-21.00

Management, analiză și evaluarea afacerii

Managementul performantei + Finante si management financiar

7

12.05.2021

Miercuri

16.00-21.00

Management, analiză și evaluarea afacerii

Evaluarea intreprinderii

8

13.05.2021

Joi

16.00-21.00

Expertiza contabila

Expertiza contabila

10

14.05.2021

Vineri

16.00-21.00

Drept

Drept

11

15.05.2021

Sambata

09.00-14.00

Control intern, audit și asigurare

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

12

17.05.2021

Luni

16.00-21.00

Fiscalitate

Fiscalitate

13

18.05.2021

Marti

16.00-21.00

Fiscalitate

Fiscalitate

14

19.05.2021

Miercuri

16.00-18.30

Fiscalitate

Fiscalitate

15

18.30-21.00

Fiscalitate

Fiscalitate

16

20.05.2021

Joi

16.00-21.00

Fiscalitate

Fiscalitate

17

21.05.2021

Vineri

16.00-21.00

Fiscalitate

Fiscalitate

Leave your comment