Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România[1]

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, precum şi societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, în condiţiile prevăzute de lege.

2. Corpul, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi, precum şi calitatea serviciilor prestate de aceştia.

Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiinţare, îşi aleg organele de conducere care să îi reprezinte în faţa autorităţii publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

CAPITOLUL II

Organele de conducere şi de control ale Corpului

3. Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi (denumită în continuare Conferinţa naţională), Consiliul superior al Corpului (denumit în continuare Consiliul superior) şi Biroul permanent al Consiliului superior (denumit în continuare Biroul permanent).

4. Conferinţa naţională este organul superior de conducere şi de control al Corpului.

Conferinţa naţională este constituită din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, membrii Comisiei superioare de disciplină, ai comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi din reprezentanţi ai membrilor din fiecare filială a Corpului, desemnaţi de adunările generale conform normei de reprezentare de 1 la 100 de membri înscrişi în Tabloul Corpului în vigoare la 31 decembrie a anului expirat.

    17/01/2014 – paragraful a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

5. Conferinţa naţională este legal constituită dacă este asigurată participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la pct. 4 paragraful 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţională, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la pct. 4 paragraful 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Conferinţa naţională este ordinară şi extraordinară.

6. Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului superior, care alege locul şi stabileşte data; convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia.

7. Conferinţa naţională ordinară are atribuţiile prevăzute de art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

În exercitarea atribuţiilor sale legale, Conferinţa naţională ia şi următoarele măsuri:

a) aprobă prin vot deschis situaţiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;

b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central şi teritorial, sistemul de salarizare pentru anul următor, precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a personalului angajat al Corpului;

c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare;

d) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului superior şi ai comisiei de cenzori; alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină;

    17/01/2014 – litera a fost modificată prin Hotărâre 13/2013 

e) aprobă raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor aleşi;

f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului;

g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor administrative şi/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat;

h) stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de înscriere în evidenţele Corpului;

i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul regulament;

j) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative, precum şi a propriilor hotărâri.

8. Conferinţa naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei, de către Consiliul superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniţiativă sau la propunerea filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului.

9. Cu ocazia Conferinţei naţionale extraordinare pot fi organizate “zile de studii” (seminarii, colocvii etc.), ca urmare a unor lucrări executate şi expuse de experţi contabili şi contabili autorizaţi şi, eventual, cu concursul unor persoane şi personalităţi din afara Corpului, sub conducerea unui raportor general, desemnat de Consiliul superior dintre membrii săi.

10. Consiliul superior exercită drepturile Corpului, aferente statutului său de persoană juridică de utilitate publică; în mod esenţial, are ca atribuţie reprezentarea profesiunii în faţa autorităţilor publice prin preşedintele său şi coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor judeţene.

11. Consiliul superior cuprinde maximum 18 membri titulari, inclusiv preşedintele, şi 4 supleanţi. Reprezentarea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul ţării, conform tabelului următor:

    17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013

Ponderea experţilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul ţării

Numărul membrilor titulari

Numărul membrilor supleanţi

Experţi contabili

Contabili autorizaţi

Experţi contabili

Contabili autorizaţi

Până la 50% inclusiv

12

6

3

1

Peste 50% şi până la 65% inclusiv

13

5

4

0

Peste 65% şi până la 85% inclusiv

15

3

4

0

Peste 85% şi până la 100%

17

1

4

0

100%

18

0

4

0

Stabilirea locurilor aferente celor două categorii profesionale se face, potrivit paragrafului 1, de către Biroul permanent, cu 3 luni înaintea datei stabilite pentru alegeri.

12. Funcţiile membrilor Consiliului superior nu sunt remunerate; aceştia însă beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare şi de reprezentare. De asemenea, pot primi indemnizaţii pentru activităţile efectiv prestate pentru Corp, în limitele şi în condiţiile aprobate de Conferinţa naţională.

13. Membrii titulari şi supleanţi ai Consiliului superior sunt aleşi, prin vot secret, pentru 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţilor Corpului mandatele a jumătate din numărul celor aleşi sunt reînnoite la fiecare 2 ani.

14. Locurile vacante în Consiliul superior provin, de regulă, prin încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani în cadrul acestuia. Membrii cărora le încetează mandatul pot să îşi depună candidatura şi să fie realeşi după o perioadă cel puţin egală cu cea a mandatului îndeplinit.

15. Alegerile pentru Consiliul superior se fac prin vot secret; sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut minimum două treimi din numărul voturilor exprimate. În cazul în care candidaţii nu întrunesc această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin, la care sunt declaraţi aleşi cei care au întrunit majoritatea simplă a voturilor exprimate.

16. Modul de depunere a candidaturilor, de desfăşurare a votării şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

17. Consiliul superior se convoacă cel puţin o dată pe semestru de către preşedintele său şi ori de câte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majorităţii membrilor Consiliului superior, precum şi la cererea Comisiei superioare de disciplină. Şedinţele Consiliului superior au cvorum dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi trei pătrimi din numărul membrilor titulari. Hotărârile Consiliului superior sunt valabile dacă au fost luate cu două treimi din numărul membrilor prezenţi. Dacă nu s-a întrunit cvorumul, se organizează o altă şedinţă a Consiliului superior, cu o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor titulari, cu aceeaşi ordine de zi şi făcând obiectul unei convocări speciale în termen de 15 zile. În acest caz, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. La paritate de voturi, votul preşedintelui de şedinţă este hotărâtor.

Deliberările Consiliului superior au caracter strict secret; hotărârile sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul Corpului. Hotărârile de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

18. Consiliul superior are următoarele atribuţii:

a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului superior: 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizaţi;

b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului; după aprobarea de către Conferinţa naţională, potrivit legii, regulamentul va fi înaintat spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Justiţiei;

    17/01/2014 – litera a fost modificată prin Hotărâre 13/2013 

c) asigură elaborarea şi completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili pe baza Codului etic IFAC;

d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului;

e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;

f) veghează ca reglementările privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie aplicate strict;

g) asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor; aprobă metodologia de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului;

h) aprobă statele de funcţii ale Corpului la nivel central şi teritorial;

i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, la solicitarea acestora;

j) decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină;

k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului;

l) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesional de către toţi membrii Corpului;

m) analizează activitatea membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină, experţi contabili, şi ia măsuri administrative, organizatorice, inclusiv de natură disciplinară; pentru preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină, experţi contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinţei naţionale, care hotărăşte;

n) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

19. Biroul permanent al Consiliului superior este compus din preşedinte, ales de Conferinţa naţională, şi din vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul superior.

Preşedintele Consiliului superior este şi preşedintele Biroului permanent.

20. Vicepreşedinţii Biroului permanent sunt aleşi prin vot secret dintre membrii Consiliului superior. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a două treimi din numărul celor prezenţi, care trebuie să fie de cel puţin trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului superior. La al doilea tur, candidaţii sunt aleşi pe baza majorităţii simple, dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor; la egalitate de voturi, este ales cel mai în vârstă. După expirarea mandatului vicepreşedinţii Biroului permanent pot fi realeşi după o perioadă egală cu cea a mandatului deţinut.

21. În cazul în care postul devine vacant sau dacă un membru este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul, se procedează la o nouă alegere.

22. Biroul permanent al Consiliului superior se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi. Biroul permanent asigură înfăptuirea hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului superior în perioadele dintre şedinţele acestuia. Deciziile emise de Biroul permanent între şedinţele Consiliului superior se prezintă acestuia pentru validare.

23. Biroul permanent, cu două luni înaintea începerii anului, stabileşte normativele de cheltuieli la nivelul Corpului şi al filialelor, ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului, privind:

 cheltuielile de deplasare în ţară şi în străinătate;

 cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului permanent, ale secţiunilor, departamentelor şi ale invitaţilor acestora;

 cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile şi obligaţiile diverse ce revin membrilor Consiliului superior, ţinând seama de funcţiile acestora.

24. Preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales pentru cel mult încă un mandat.

Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.

25. Preşedintele Consiliului superior asigură executarea hotărârilor Consiliului superior şi a deciziilor Biroului permanent şi coordonează activitatea curentă a Corpului.

26. Preşedintele Consiliului superior are următoarele atribuţii:

a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului superior şi ale Biroului permanent;

b) conduce şi coordonează dezbaterile potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament;

c) prezintă anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exerciţiul viitor;

d) urmăreşte ca angajarea şi efectuarea cheltuielilor să se facă cu încadrarea în bugetul aprobat de Conferinţa naţională;

e) prezintă situaţiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei naţionale;

f) reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice, a terţilor sau organizaţiilor naţionale şi internaţionale, apărând prestigiul şi independenţa profesională ale membrilor săi;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa naţională, de Consiliul superior şi de Biroul permanent.

27. Preşedintele Consiliului superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrările consiliilor filialelor, secţiunilor şi departamentelor Corpului, participând la dezbateri fără drept de vot.

28. Preşedintele Consiliului superior poate să delege un membru al acestuia pentru o acţiune sau activitate determinată.

29. Preşedintele Consiliului superior are competenţa să reunească preşedinţii consiliilor filialelor sau reprezentanţii lor, în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv.

30. Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte de Biroul permanent, de Consiliul superior şi de Conferinţa naţională şi asigurarea legăturii dintre organele alese şi organele executive ale Corpului se înfiinţează Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului superior.

31. Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani de Conferinţa naţională ordinară, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

311. Situaţiile financiare anuale ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România sunt supuse auditului statutar, conform legii.

    17/01/2014 – punctul a fost introdus prin Hotărâre 13/2013

32. Cenzorii au ca atribuţii verificarea gestiunii financiare a Corpului pentru exerciţiul financiar încheiat, a concordanţei dintre operaţiile înregistrate în contabilitate şi cele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, raportând Conferinţei naţionale în legătură cu regularitatea şi sinceritatea conturilor şi a execuţiei bugetare.

De asemenea, cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convocarea Conferinţei naţionale.

Cenzorii îşi desfăşoară activitatea potrivit propriului regulament aprobat de Consiliul superior.

CAPITOLUL III

Organizarea activităţii Corpului

33. Activităţile Corpului se desfăşoară în cadrul secţiunilor, subordonate birourilor permanente, precum şi departamentelor, direcţiilor şi sectoarelor, subordonate directorului general executiv şi directorilor executivi ai filialelor, după caz.

34. Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale, şi anume: Secţiunea experţilor contabili şi Secţiunea contabililor autorizaţi. Atribuţiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul superior.

Conducerea fiecărei secţiuni este asigurată de cel mult 5 membri, desemnaţi din cadrul Consiliului superior, dintre care: un preşedinte (desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului permanent), un supleant şi 1-3 membri. La propunerea vicepreşedinţilor de resort, în funcţie de necesităţi, secţiunile se completează, prin decizia preşedintelui Consiliului superior, cu specialişti, chiar din afara Corpului, cunoscuţi pentru calificarea, competenţa şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor vot consultativ.

Secţiunile fac parte din structurile alese ale Corpului şi îşi desfăşoară activitatea operativă prin structurile executive ale Corpului.

35. Activitatea secţiunilor se desfăşoară pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul superior; activitatea structurilor executive se desfăşoară pe baza regulamentului intern, a normelor, programelor şi procedurilor de lucru aprobate de Consiliul superior.

36. Structurile alese şi executive ale Corpului, în exercitarea funcţiilor lor, sunt răspunzătoare pentru păstrarea secretului profesional.

37. Toţi membrii Consiliului superior, care, fără o motivare valabilă, refuză sau se abţin de la îndeplinirea obligaţiilor profesionale sau de la efectuarea lucrărilor care le sunt impuse de funcţionarea normală a acestuia, sunt consideraţi, de drept, demisionaţi din calitatea lor de membri ai consiliului.

De asemenea, sunt consideraţi demisionaţi membrii Consiliului superior care au fost sancţionaţi disciplinar.

Constatarea renunţării unui membru la funcţiile pentru care a fost ales se face prin decizie motivată a Consiliului superior.

38. Sub coordonarea preşedintelui Biroului permanent, activitatea executivă a Corpului se realizează prin structuri operative şi administrative conduse de directorul general executiv, numit de Consiliul superior, care răspunde de buna funcţionare a structurilor executive ale Corpului.

39. Directorul general executiv are următoarele atribuţii:

a) execută hotărârile şi deciziile privind activitatea compartimentelor executive;

b) pregăteşte, analizează şi centralizează proiectele de buget ale filialelor; elaborează proiectul de buget al Corpului; după însuşirea acestora de către Biroul permanent, prin preşedintele acestuia, le prezintă Consiliului superior pentru adoptare, cu cel puţin o lună înainte de începerea exerciţiului financiar;

c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, prezentând informări periodice Biroului permanent; în acest sens asigură şi răspunde de organizarea şi ţinerea contabilităţii la nivel central şi teritorial, potrivit legii;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat;

e) organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale;

f) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului;

g) organizează, asigură şi urmăreşte publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat, în interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea reglementărilor privind publicitatea;

h) asigură publicarea, potrivit legii, a situaţiilor financiare anuale, după aprobarea lor de către Conferinţa naţională;

i) asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activităţilor tuturor structurilor Corpului;

j) propune preşedintelui Biroului permanent, anual, o dată cu proiectul de buget, schema de funcţii şi de salarizare a sectoarelor administrative şi a salariaţilor din subordine;

k) numeşte şi revocă, cu respectarea statelor de funcţii aprobate de Consiliul superior, personalul de execuţie al Corpului şi îi stabileşte salariile; pentru funcţiile de conducere face propuneri Biroului permanent;

l) asigură publicarea hotărârilor şi deciziilor organelor superioare ale Corpului, potrivit reglementărilor şi normelor în vigoare;

m) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului permanent şi ale Consiliului superior, luând cunoştinţă de deciziile şi hotărârile adoptate.

40. În subordinea directorului general executiv funcţionează compartimentele operative şi administrative care asigură funcţionarea curentă a Corpului. Atribuţiile, competenţele, structura de personal şi relaţiile dintre compartimente se stabilesc prin regulamentul intern şi norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea directorului general executiv.

CAPITOLUL IV

Organe care activează pe lângă Consiliul superior

A. Comisia superioară de disciplină

41. Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe:

    17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

a) analizează şi soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum şi ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică, după caz, sancţiunile prevăzute în art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor;

c) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave, prevăzute de regulament.

42. Comisia superioară de disciplină este formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, experţi contabili, aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

    17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani.

43. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi, precum şi consiliile filialelor.

Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor.

44. În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare, pentru lucrările începute.

45. Pregătirea, audierea, deliberarea, natura şi comunicarea hotărârilor se fac în aceleaşi condiţii ca şi în cazul celor prevăzute pentru faptele din competenţa de judecare a comisiilor de disciplină ale filialelor.

46. Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregăti raportul şi pentru a-l susţine în faţa Comisiei superioare de disciplină la termenul stabilit.

În cazurile prevăzute la pct. 41 lit. a) teza a doua, hotărârea de sancţionare se supune dezbaterii Conferinţei naţionale, care o poate confirma sau infirma.

47. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor.

48. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul superior în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii.

49. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate, precum şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor, publicându-le anual în revista Corpului.

B. Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor pe lângă Consiliul superior

50. Reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile participă, în calitate de invitat, la lucrările Conferinţei naţionale, fără drept de vot.

    17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

În acest sens:

a) primeşte convocările la lucrările Conferinţei naţionale;

b) primeşte hotărârile şi deciziile adoptate de organele de conducere ale Corpului, în domeniile supuse supravegherii publice, precum şi, la cerere, documentele care au stat la baza adoptării hotărârilor şi deciziilor, în termen de 7 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.

CAPITOLUL V

Organele teritoriale ale Corpului

A. Organele de conducere şi de control ale filialelor

51. În reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti Corpul îşi constituie filiale fără personalitate juridică.

52. Organele de conducere ale filialelor sunt: adunările generale, consiliile filialelor şi birourile permanente ale acestora.

Controlul activităţii filialei se exercită de către cenzori.

53. Consiliul filialei cuprinde maximum 10 membri titulari, inclusiv preşedintele, şi 4 membri supleanţi.

Numărul de membri în consiliul filialei variază în funcţie de numărul total de membri înscrişi în evidenţa filialei la data de 31 decembrie a anului anterior alegerilor, conform tabelului de mai jos:

    17/01/2014 – paragraful a fost modificat prin Hotărâre 13/2013

Numărul de membri ai filialei

Numărul membrilor titulari în consiliul filialei

Numărul membrilor supleanţi în consiliul filialei

Experţi contabili

Contabili autorizaţi

Experţi contabili

Contabili autorizaţi

Filiala Bucureşti

6

4

2

2

Filiale cu peste 1.500 de membri

5

2

1

1

Filiale cu 500- 1.500 de membri

4

1

1

0

Filiale cu până la 500 de membri

3

0

1

0

La filialele care au sub 100 de membri, consiliul filialei este format din 3 membri titulari, dintre care 2 experţi contabili, şi 2 membri supleanţi, unul expert contabil şi celălalt contabil autorizat.

54. Funcţiile membrilor consiliului filialei nu sunt remunerate; sunt acoperite însă cheltuielile de deplasare şi de reprezentare. De asemenea, membrii consiliului filialei pot primi indemnizaţii în limitele şi în condiţiile aprobate de Conferinţa naţională.

55. Membrii titulari şi supleanţi ai consiliului filialei sunt aleşi prin vot secret pentru o perioadă de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţii mandatele a jumătate din numărul membrilor aleşi încetează după 2 ani.

56. Locurile vacante în consiliul filialei provin, de regulă, din încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani de activitate în cadrul consiliului; mandatul membrilor care au fost sancţionaţi disciplinar încetează.

Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după o perioadă cel puţin egală cu cea a mandatului îndeplinit.

57. Modul de declarare a candidaturilor, de desfăşurare a votării şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

58. Consiliul filialei este convocat de preşedintele său ori de câte ori este nevoie şi cel puţin o dată pe trimestru.

Convocarea, la cererea majorităţii membrilor săi, este obligatorie, data şi ordinea de zi comunicându-se cu 10 zile înainte.

59. Consiliul filialei nu poate delibera decât asupra problemelor ce sunt în competenţa sa şi care sunt înscrise pe ordinea de zi, cu excepţia celor care, datorită urgenţei lor, sunt supuse în şedinţă de către preşedinte; dezbaterile sunt conduse potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

60. Cvorumul necesar pentru organizarea unei reuniuni a consiliului este de două treimi din numărul membrilor titulari.

Hotărârile consiliului filialei sunt valabile dacă întrunesc un număr de voturi mai mare de jumătate din numărul membrilor săi. Dacă această majoritate nu a fost asigurată, se va organiza o şedinţă la care majoritatea voturilor celor prezenţi va fi suficientă dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor consiliului. La egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

61. Preşedinţii consiliilor filialelor se reunesc la intervale de timp regulate, sub preşedinţia preşedintelui Consiliului superior, în vederea realizării unei informări reciproce şi armonizării poziţiilor lor adoptate la nivelul filialelor, în domeniul competenţelor descentralizate.

62. Deliberările consiliului filialei au caracter strict secret; hotărârile însă sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul filialei Corpului.

63. Consiliul filialei are următoarele atribuţii:

a) supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat în raza de activitate a filialei;

b) asigură apărarea intereselor filialei şi administrarea bunurilor acesteia;

c) asigură prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor de ordin profesional;

d) hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia, potrivit precizărilor Consiliului superior;

e) sesizează Consiliul superior cu propuneri şi sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat;

f) sesizează comisia de disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului;

g) efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă considerate utile intereselor profesiei, conform hotărârii Consiliului superior;

h) pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de prezentul regulament, precum şi încetarea provizorie a calităţii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;

i) analizează şi adoptă proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior;

j) urmăreşte realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferinţa naţională, precum şi execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei, luând sau propunând măsurile corespunzătoare în sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei;

k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Corpului.

64. Biroul permanent al consiliului filialei este compus din 2-4 membri: un preşedinte şi 1-3 vicepreşedinţi; când sunt mai mulţi vicepreşedinţi, unul dintre aceştia este ales din cadrul contabililor autorizaţi.

Preşedintele consiliului filialei este şi preşedintele biroului permanent.

Preşedinţii şi vicepreşedinţii filialelor nu pot fi în acelaşi timp preşedinte sau vicepreşedinţi ai Consiliului superior.

65. Vicepreşedinţii Biroului permanent sunt aleşi prin vot secret dintre membrii Consiliului. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a două treimi din numărul celor prezenţi, care trebuie să reprezinte cel puţin trei pătrimi din numărul membrilor consiliului filialei. Dacă un al doilea tur este necesar, votul majorităţii simple este suficient dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor consiliului. La egalitate de voturi este ales cel mai în vârstă.

Biroul permanent se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor săi.

66. Biroul permanent urmăreşte întocmirea proiectului bugetului filialei potrivit normelor emise de Corp şi înaintarea acestuia în termen la Consiliul superior.

67. Preşedintele consiliului filialei este ales de adunarea generală dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată.

Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.

68. Preşedintele Biroului permanent al filialei asigură executarea hotărârilor Consiliului superior şi ale consiliului filialei, precum şi buna desfăşurare a activităţii membrilor filialei, având următoarele atribuţii principale:

a) convoacă consiliul filialei şi conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament;

b) reprezintă consiliul filialei pe lângă Consiliul superior şi pe lângă membrii Corpului;

c) reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza împuternicirilor stabilite de Consiliul superior;

d) asigură urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat;

e) asigură organizarea alegerilor, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament;

f) supune spre aprobare adunării generale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul expirat;

g) arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei şi clienţii acestora, în cazul când aceştia din urmă acceptă acest arbitraj;

h) supune adunării generale anuale propunerile pentru acordarea de distincţii onorifice, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament;

i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile şi de deciziile organelor de conducere ale filialei şi ale Corpului.

69. În cazul în care un membru al Corpului este confruntat cu o dificultate particulară, îndeosebi pe plan etic, acesta poate cere sprijinul colegial al preşedintelui consiliului filialei; intervenţia preşedintelui este numai de natură să aplaneze aceste dificultăţi.

70. În caz de deces al unui membru al Corpului, preşedintele poate, la cererea celor îndreptăţiţi, să desemneze un coleg care să asigure administrarea profesională provizorie a lucrărilor acestuia. O asemenea măsură poate fi luată, la cerere, şi în cazul incapacităţii temporare.

71. În cazul când Comisia superioară de disciplină sau comisia de disciplină a filialei sancţionează un membru al Corpului cu suspendarea dreptului de a exercita profesia, preşedintele consiliului filialei desemnează pe unul sau pe mai mulţi dintre membrii filialei Corpului, sub rezerva acceptării clientului interesat, să execute misiunile încredinţate celui suspendat, oricare ar fi durata suspendării.

72. Preşedintele desemnează pe unul dintre vicepreşedinţi ca înlocuitor de drept pe perioada cât el absentează sau în caz de demisie. Vicepreşedintele desemnat ca înlocuitor de drept poate fi, la rândul său, înlocuit cu un alt vicepreşedinte desemnat în acest sens sau, în cazul în care şi acesta este nevoit să lipsească, de cel mai în vârstă membru al consiliului filialei.

73. Conducerea executivă a filialei se realizează de directorul executiv al filialei, salariat angajat prin concurs, responsabil cu buna funcţionare a compartimentelor operative şi administrative.

74. Directorul executiv al filialei are următoarele atribuţii:

a) execută hotărârile consiliului filialei şi măsurile stabilite de organele de conducere ale Corpului;

b) elaborează proiectul bugetului filialei conform normelor emise de Consiliul superior;

c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi angajează cheltuieli în limita bugetului aprobat;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat ale filialei;

e) organizează şi asigură evidenţa experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi în cadrul Tabloului Corpului existent la filiale;

f) asigură elaborarea documentelor primare şi a situaţiilor necesare în vederea ţinerii contabilităţii, conform reglementărilor legale şi normelor emise de Consiliul superior;

g) propune anual consiliului filialei schema de funcţiuni şi de salarizare a personalului necesar, care urmează să fie supusă aprobării Consiliului superior;

h) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului permanent şi ale consiliului filialei, luând cunoştinţă de deciziile adoptate;

i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în actele normative, precum şi în hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale filialei şi ale Corpului.

75. Secţiunea experţilor contabili este condusă de un vicepreşedinte expert contabil, iar Secţiunea contabililor autorizaţi este condusă de vicepreşedintele contabil autorizat.

B. Organizarea activităţii filialelor

76. Activităţile desfăşurate de filială se organizează pe următoarele verigi:

 Secţiunea experţi contabili şi Secţiunea contabililor autorizaţi, organe alese;

 sectoare, birouri şi compartimente, potrivit organigramei şi statelor de funcţii aprobate de Consiliul superior, reprezentând structurile executive ale filialei.

77. Conducerea secţiunilor este asigurată de 3 membri desemnaţi din cadrul consiliului filialei, dintre care: un preşedinte desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului permanent şi 2 membri.

78. În funcţie de necesităţile secţiunilor Biroul permanent al consiliului filialei, prin decizia sa, poate completa secţiunile cu specialişti apreciaţi pentru competenţa şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor drept de vot consultativ.

79. Şedinţele secţiunilor se ţin cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament.

80. Desemnarea membrilor Secţiunii experţilor contabili se face din categoria experţilor contabili, membri ai consiliului filialei, iar a membrilor Secţiunii contabililor autorizaţi, pe cât posibil, din categoria contabililor autorizaţi, membri ai consiliului filialei.

81. Secţiunile îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe aprobate de consiliul filialei.

Pentru asigurarea condiţiilor necesare realizării atribuţiilor organelor alese ale filialei, preşedintele împreună cu directorul executiv desemnează o persoană din cadrul structurilor executive ale filialei.

C. Înscrierea în Tabloul Corpului

82. Activităţile prevăzute la art. 6, 7 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului, dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual.

83. Înscrierea în Tabloul Corpului se face la cererea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi cu domiciliul sau sediul social în raza teritorială a filialei respective.

84. Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzând cererea sa şi documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei şi pentru înscrierea în Tabloul Corpului.

85. Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum şi în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Acesta întocmeşte un raport cu constatările sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Tabloul Corpului.

86. Decizia luată în legătură cu înscrierea în Tabloul Corpului se trimite compartimentului de specialitate însărcinat cu aceasta.

87. În vederea garantării drepturilor de apărare, înaintea deciziei de respingere a cererii, cel interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare, şi este convocat, dacă este cazul, însoţit de un avocat sau un coleg, pentru a fi audiat în şedinţa consiliului filialei respective.

88. Decizia privind refuzul de înscriere în Tabloul Corpului trebuie să fie temeinic motivată; cel interesat o poate contesta la secţiunea respectivă din cadrul consiliului filialei, în termen de 15 zile de la comunicare. Dacă este nemulţumit de decizia consiliului filialei, cel interesat poate contesta la Consiliul superior în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

89. Procedura de înscriere a societăţilor comerciale de expertiză contabilă, precum şi a birourilor secundare ale acestora sau a cabinetului expertului contabil sau contabilului autorizat este cea prevăzută la pct. 83-88.

90. Procedura de înscriere a persoanelor fizice străine şi a persoanelor juridice cu capital străin sau mixt se face cu respectarea procedurii stabilite de Consiliul superior.

91. Tabloul Corpului este împărţit în 8 secţiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, precum şi membrii inactivi, şi anume:

    17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

Secţiunea întâi – experţi contabili – liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

Secţiunea a doua – experţi contabili care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre CECCAR):

A. membri activi;

B. membri inactivi.

Secţiunea a treia – persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituţii recunoscute, care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

Secţiunea a patra – societăţile de expertiză contabilă, companii şi alte entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton.

Secţiunea a cincea – contabili autorizaţi liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

Secţiunea a şasea – contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare, de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi.

Secţiunea a şaptea – societăţi de contabilitate autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton.

Secţiunea a opta – membri de onoare:

A. preşedinţi de onoare;

B. experţi contabili de onoare;

C. contabili autorizaţi de onoare.

Structura pe secţiuni a Tabloului se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior şi se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin parafă cu valabilitate anuală ce se aplică de către membrul Corpului pe contractele şi lucrările care intervin între acesta şi clienţi.

92. Evidenţa persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, inactive, se ţine în cadrul secţiunilor Experţi contabili şi Contabili autorizaţi, pe întreaga perioadă de inactivitate.

Procedura de reactivare a membrilor inactivi se stabileşte de Consiliul superior.

D. Drepturi şi obligaţii ce decurg din înscrierea în Tabloul Corpului

93. Înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exercitarea profesiunii pe întreg teritoriul ţării.

Atunci când un membru al Corpului transferă activitatea sa într-o altă filială, el trebuie să ceară transferarea dosarului său şi înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat; la fel se va proceda şi în cazul societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi societăţilor comerciale de contabilitate.

94. Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului, au obligaţia să comunice filialelor de care aparţin toate modificările intervenite în forma de organizare, locurile de desfăşurare a activităţii, componenţa asociaţilor sau acţionarilor lor şi/sau în obiectul de activitate al acestora, în termen de 30 de zile de la producerea acestora.

95. După înscrierea în Tabloul Corpului experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun, în formă scrisă, jurământul prevăzut la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată.

96. În exercitarea profesiei, experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii şi prezentului regulament.

Membrii Corpului pot prevedea prin contractele încheiate în condiţiile legii cu clienţii limitarea răspunderii civile a acestora.

Este interzisă efectuarea de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi de lucrări specifice profesiei pentru operatorii economici sau pentru instituţiile unde sunt salariaţi sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă.

De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor.

Situaţiile de incompatibilităţi şi conflicte de interese pot fi detaliate de Consiliul superior şi Conferinţa naţională, în conformitate cu legislaţia europeană şi cu standardele internaţionale ale profesiei.

97. Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:

a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale;

b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice;

c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;

d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese;

e) membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

98. Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la secţiunea de resort cu semnătură de primire, se arată motivele şi data de la care doreşte să înceteze a mai fi membru al Corpului.

99. Întreruperea provizorie a activităţii se pronunţă în mod obligatoriu în cazul în care consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului.

100. Faptul că cel interesat a cerut încetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile comise anterior cererii sale.

101. Începând cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului şi nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului şi nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.

102. Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere.

În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.

103. Orice membru al consiliului filialei care, fără motive temeinice, refuză sau se abţine de la îndeplinirea obligaţiilor personale sau de la efectuarea lucrărilor care îi sunt impuse de funcţionarea normală a consiliului poate fi revocat din funcţie, fără ca aceasta să împiedice acţiunea disciplinară al cărei subiect ar putea fi.

Revocarea se dispune de către Consiliul superior prin hotărâre.

104. Dacă, ca urmare a demisiei, a refuzului de a participa la deliberări, a întreprinderii de acţiuni repetate prin care se încalcă Regulamentul şi normele Corpului, membrii consiliului filialei provoacă prin aceasta imposibilitatea funcţionării corespunzătoare a structurilor organizatorice ale filialei, precum şi în situaţia în care, cu ocazia alegerilor generale sau parţiale, nu se prezintă nicio candidatură, consiliul filialei se suspendă, iar atribuţiile acestuia vor fi exercitate de un administrator provizoriu desemnat de Consiliul superior din rândul membrilor filialei respective, până la organizarea de noi alegeri generale sau parţiale. Pe întreaga durată a îndeplinirii mandatului de administrator, activitatea acestuia este desfăşurată sub stricta îndrumare, coordonare şi supervizare a Biroului permanent al Consiliului superior şi a preşedintelui Corpului.

Exercitarea atribuţiilor provizorii menţionate nu implică acte care să angajeze finanţele filialei şi nici luarea de decizii definitive privind personalul.

105. Cheltuielile de funcţionare a consiliului filialei sunt asigurate prin bugetul anual al Corpului. Acest buget este alimentat din surse legal prevăzute, conform normelor aprobate de Conferinţa naţională.

106. În cazul în care bugetul filialei nu a fost votat în timp util sau în cazul în care bugetul nu a fost încă aprobat, prevederile ultimului buget aprobat sunt luate în considerare, până la aprobarea noului buget.

107. Organigrama structurii administrative a filialei este prezentată spre aprobare adunării generale ordinare a filialei de către preşedintele Biroului permanent al consiliului filialei, pe baza recomandărilor făcute de Consiliul superior.

CAPITOLUL VI

Adunarea generală a filialei

108. Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii activi ai acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa decât la adunarea generală a filialei de care aparţine.

109. Adunarea generală ordinară se convoacă anual, în primele două luni ale anului sau la datele stabilite de Consiliul superior, iar în cazuri excepţionale se convoacă adunarea generală extraordinară. Convocarea adunării generale se publică într-un ziar local de mare tiraj, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea adunării.

110. Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor prevăzuţi la pct. 108.

Reprezentarea prin procură specială semnată de membrul care din motive întemeiate nu poate participa este admisă cu condiţia ca numărul membrilor reprezentanţi să nu depăşească 30% din numărul participanţilor efectivi la adunarea generală.

    17/01/2014 – paragraful a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, prin aceleaşi mijloace, şi se consideră legal constituită prin participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor prevăzuţi la pct. 108.

111. Hotărârile adunării generale sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

112. Adunarea generală are următoarele atribuţii:

a) ia cunoştinţă, dezbate şi aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliul filialei pentru perioada expirată;

b) aprobă prin vot deschis bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia bugetului pentru exerciţiul financiar expirat însoţit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei;

c) ia cunoştinţă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aprobă lista experţilor individuali şi a societăţilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor;

d) alege şi revocă preşedintele şi membrii comisiei de disciplină a filialei;

    17/01/2014 – litera a fost modificată prin Hotărâre 13/2013 

e) alege şi revocă preşedintele şi membrii consiliului filialei, precum şi cenzorii;

f) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de membru al Consiliului superior;

g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili sau hotărâte de Consiliul superior.

113. În cazuri excepţionale sau atunci când trebuie luate hotărâri urgente care depăşesc competenţa consiliului filialei, prin grija preşedintelui acestuia se convoacă adunarea generală extraordinară, folosindu-se procedura de convocare pentru adunarea generală anuală.

114. Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani de către adunarea generală, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din consiliul filialei. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

115. Cenzorii au misiunea de a verifica şi de a raporta adunării generale cu privire la gestiunea financiară a consiliului filialei pentru fiecare exerciţiu financiar din perioada pentru care au fost aleşi, cu privire la concordanţa dintre operaţiile înregistrate în contabilitate şi documentele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, atestând regularitatea şi sinceritatea informaţiilor financiare şi a execuţiei bugetare.

Cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convocarea adunărilor generale ale filialei.

CAPITOLUL VII

Organele care activează pe lângă consiliul filialei

A. Comisia de disciplină a filialei

116. Comisia de disciplină a filialei este formată dintr-un preşedinte, 4 membri titulari şi 5 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei, experţi contabili, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

    17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.

117. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sancţioneze abaterile disciplinare săvârşite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi, membri ai filialei, cu domiciliul în raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale.

Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii şi preşedinţii comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România, care se depun la Comisia superioară de disciplină. Plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum şi de membrii Comisiei superioare de disciplină se depun la Comisia de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

    17/01/2014 – paragraful a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

B. Procedura de judecată disciplinară

118. Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau unei societăţi recunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei de care aparţine cel reclamat. Aceasta înştiinţează preşedintele consiliului filialei cu privire la reclamaţiile primite.

    17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină ale filialelor şi împotriva persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România care se adresează Comisiei superioare de disciplină, precum şi reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia şi împotriva membrilor Comisiei superioare de disciplină care se adresează Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

119. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta, cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei superioare de disciplină, pentru care plângerile se depun la Consiliul superior, precum şi situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, pentru care plângerile se depun la Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

    17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore preşedintelui comisiei de disciplină, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei.

120. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul superior al Corpului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

121. Fapta săvârşită de un membru al Corpului, indiferent de funcţia deţinută în structurile alese şi funcţionale, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, hotărârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinară.

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului;

    17/01/2014 – litera a fost modificată prin Hotărâre 13/2013 

b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională;

c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate;

d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp;

e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat;

f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional;

g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite, la filiala de care aparţine, declaraţiile anuale; pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic, după caz;

i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese;

j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională;

k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea, în relaţiile cu Corpul sau cu terţii;

l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi;

m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi;

n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale;

o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului.

La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia.

122. Următoarele abateri disciplinare se sancţionează astfel:

Abaterea

Sancţiunea

1

2

a) Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an
b) Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei
c) Încălcarea cu intenţie, prin acţiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei
d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei, legal acordată Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei
e) Nerespectarea standardelor profesionale şi a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6-12 luni
Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei, în caz de repetare

123. Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii faptei.

124. Membrii Corpului suspendaţi sau radiaţi din Tabloul Corpului vor fi înlocuiţi, cu acceptul beneficiarilor, în lucrările în curs de executare, din oficiu sau la cererea părţii interesate. Beneficiarii au dreptul să retragă membrilor Corpului care au fost suspendaţi sau radiaţi din Tabloul Corpului lucrările ce le-au fost încredinţate, fără despăgubiri de vreo parte, dar cu obligaţia, pentru membrii Corpului, de a restitui toate documentele, precum şi sumele primite, care nu reprezintă rambursarea unor cheltuieli deja efectuate.

125. Membrii Corpului radiaţi din Tabloul Corpului trebuie să plătească salariaţilor lor care îşi încetează activitatea o indemnizaţie de concediere în condiţiile prevăzute de lege.

Membrul Corpului care a fost suspendat trebuie să plătească salariaţilor săi, pe durata suspendării sale, salariile şi indemnizaţiile de orice natură prevăzute de contractele individuale sau colective de muncă şi de dispoziţiile legale în vigoare.

În cazul suspendării preşedintele consiliului filialei desemnează imediat pe membrul sau pe membrii Corpului însărcinaţi să continue executarea lucrărilor încredinţate profesioniştilor care fac obiectul acestei măsuri, sub rezerva acceptării lor de către clienţi.

126. Sunt nule toate actele, contractele şi convenţiile care încearcă să permită, direct sau indirect, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele care nu au exerciţiul dreptului de a practica profesia de expert contabil sau contabil autorizat, conform legii şi prezentului regulament.

Membrul Corpului supus de către comisia de disciplină a filialei la o sancţiune disciplinară este obligat la plata cheltuielilor care rezultă din acţiunea angajată împotriva lui, cu excepţia cazului în care Comisia superioară de disciplină decide că nu trebuie aplicată nicio sancţiune celui în cauză.

127. Aplicarea unei sancţiuni disciplinare definitive trebuie să fie adusă la cunoştinţa publicului prin:

a) afişarea unui extras al hotărârii de sancţionare la sediul filialei Corpului, însoţită de publicarea acestuia în revista Corpului;

b) comunicarea măsurii, în scris, direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi tribunalului, în cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată.

În cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotărâre definitivă, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de semnătură, la filiala de care aparţine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat şi parafa; acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.

Aceeaşi obligaţie există şi în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.

Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuându-se publicitatea corespunzătoare.

128. Membrii comisiilor de disciplină sunt obligaţi să păstreze secretul profesional în exercitarea funcţiilor lor.

C. Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor

129. «abrogat»

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor pe lângă consiliul filialei are următoarele atribuţii:

    17/01/2014 – punctul a fost abrogat prin Hotărâre 13/2013

 participă, fără drept de vot, la lucrările adunării generale şi ale consiliului filialei; materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile înainte de data întrunirii;

 sesizează pe reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor de pe lângă Consiliul superior asupra hotărârilor şi măsurilor consiliului filialei care contravin reglementărilor legale.

CAPITOLUL VIII

Exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat

130. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie şi să se manifeste liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea şi, în general, cu independenţa profesională.

Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independenţei profesiei; expertul contabil şi contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nicio altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale.

131. Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.

132. Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitată individual, prin cabinete, sau printr-o societate comercială de profil înfiinţată potrivit legii.

133. În exercitarea profesiei experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit legii.

134. Pentru onorariile stabilite prin contract încheiat cu operatorii economici se emit de către societăţile comerciale, la terminarea lucrărilor, facturi sau chitanţe, potrivit legii.

135. Potrivit legii, obligaţia calculării şi vărsării impozitului aferent sumelor plătite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi individuali drept onorarii de către societăţi comerciale revine acestora.

136. Încasarea onorariului se va face de executantul lucrării direct de la beneficiar, în cazul în care acesta este persoană juridică, după ce s-a reţinut impozitul pe venit spre a se vărsa la buget.

În cazul în care onorariul se încasează de la o persoană fizică, expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului datorat pentru onorariul încasat şi la depunerea acestuia la organismul autorizat să îl încaseze.

137. Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai mulţi asociaţi ori acţionari. Acestea execută întreaga gamă de lucrări prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor legale.

În cazul în care experţii, membri sau colaboratori ai unei societăţi comerciale de expertiză, sunt solicitaţi şi numiţi să efectueze expertize judiciare, operaţiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor vira costul acestor lucrări, inclusiv TVA, în contul acestei societăţi. Aceasta este răspunzătoare, alături de membrul sau colaboratorul său, de calitatea lucrării pe care o vizează.

În acelaşi timp, este obligată să reţină şi să vireze impozitul legal datorat bugetului.

138. Contractele de muncă se încheie în formă scrisă, între titularul cabinetului individual, respectiv administratorul societăţii comerciale de expertiză, şi fiecare expert contabil sau contabil autorizat.

139. În aplicarea art. 2 alin. (1), art. 6 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către experţii contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii sunt:

a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare:

 acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

 elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unităţii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune şi control prin buget, în baza şi cu respectarea normelor generale;

b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:

 analiza structurilor financiare;

 analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit;

 tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment;

 sistem de credit – leasing, factoring etc.;

 elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie;

 elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse;

 asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii;

c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:

 diagnostic financiar – creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;

 audit intern – organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului;

 studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare;

 audit statutar şi certificarea bilanţului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice;

d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaţionale de evaluare, ca:

 evaluări de bunuri şi active patrimoniale;

 evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cererea celor interesaţi;

 evaluări de elemente intangibile;

e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege, ca:

 expertize amiabile (la cerere);

 expertize contabil-judiciare;

 arbitraje în cauze civile;

 expertize de gestiune;

f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:

 întocmirea de situaţii periodice;

 consolidarea conturilor şi bilanţului;

 întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;

g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:

 studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;

 participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;

 asistenţă în probleme de TVA şi impozite;

 fiscalitate imobiliară;

 asistenţă în aplicarea tarifului vamal;

 asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;

 vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale operatorilor economici;

h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică, cum ar fi:

 organigrame, structuri, definiri de funcţii;

 legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;

 mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;

 analiza şi organizarea fluxului informaţional;

 alegerea softurilor necesare;

 formarea profesională continuă;

 contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;

i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale, conform prevederilor legale;

j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, cum ar fi:

 efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale;

k) acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale, cum ar fi:

 activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

 studii de fezabilitate la înfiinţarea întreprinderilor;

 activităţi ale holdingurilor;

l) efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de contabilitate;

m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum şi altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior.

140. În aplicarea art. 2 alin. (3) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizaţi în cadrul contractelor de prestări de servicii, individual sau prin societăţi comerciale de contabilitate, sunt:

 ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune;

 pregătirea lucrărilor pentru întocmirea situaţiilor financiare;

 lucrări, declaraţii şi operaţiuni fiscale lunare şi trimestriale (altele decât situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale), lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente şi asociaţii familiale etc.;

 atribuţii de cenzor la asociaţii de proprietari/locatari, CAR-uri şi diferite asociaţii, fundaţii etc. fără scop patrimonial.

CAPITOLUL IX

Veniturile şi cheltuielile Corpului

141. Corpul, având statut de persoană juridică de utilitate publică autonomă, îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.

Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Corp se organizează şi se conduce potrivit legii.

Înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.

142. Contabilitatea sintetică şi analitică a cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului aprobat.

Înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv şi aprobate de directorul general executiv sau de directorii executivi ai filialelor.

143. Veniturile Corpului se formează din:

a) taxe de înscriere la examenul de expert contabil şi, respectiv de contabil autorizat;

b) taxa de înscriere în Tabloul Corpului;

c) cotizaţii anuale asupra veniturilor realizate de către membrii Corpului care îşi exercită profesia individual sau de către societăţi comerciale recunoscute de Corp;

d) donaţii, încasări din vânzarea publicaţiilor proprii şi alte venituri.

144. Taxa de înscriere în evidenţa Corpului este datorată şi se achită odată cu admiterea cererii de înscriere. Sunt exoneraţi de plata taxei de înscriere membrii onorifici ai Corpului.

Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului şi solicită reînscrierea este obligat să plătească taxa de înscriere cuvenită.

Taxa de înscriere în Tabloul Corpului se stabileşte în valori absolute, anual, de către Conferinţa naţională ordinară.

145. Cotizaţiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice şi juridice, sunt fixe şi variabile, pe tranşe de venit, fiind stabilite anual de Conferinţa naţională, pe baza metodologiei aprobate de Consiliul superior.

Condiţiile şi termenele de achitare a cotizaţiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul superior.

146. Cheltuielile Corpului se pot efectua numai pe bază de documente justificative, legal întocmite, în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a normelor privind disciplina financiară în cadrul Corpului, aprobate de Consiliul superior.

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale şi tranzitorii

147. În exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, Conferinţa naţională, adunarea generală a filialei, Consiliul superior şi consiliul filialei emit hotărâri, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului filialei, precum şi preşedinţii de filiale emit decizii, iar preşedintele Consiliului superior emite ordine.

Potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, hotărârile şi deciziile de interes general, adoptate de Conferinţa naţională, Consiliul superior şi Biroul permanent al Consiliului superior se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

Sunt hotărâri şi decizii de interes general cele care se referă la:

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi toate modificările şi completările la acesta;

 Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi toate modificările şi completările la acesta;

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul superior al Corpului şi toate modificările şi completările la acesta;

 Tabloul Corpului şi modificările la acesta;

 accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efectuarea stagiului şi organizarea examenului de aptitudini;

 auditul calităţii serviciilor profesionale executate de membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;

 alte hotărâri şi decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general.

148. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Corpului, care îşi exercită profesia individual sau sunt constituiţi în societăţi comerciale.

149. Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice străine care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în ţările lor şi care au îndeplinit condiţiile de înscriere în Tabloul Corpului şi îşi exercită activitatea în România, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, republicată.

150. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare după aprobarea lui de către Conferinţa naţională a Corpului.

151. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulament

03/04/2018 – ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin Hotărâre 443/2018

PROCEDURA ALEGERILOR

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Alegerile pentru Consiliul superior şi pentru consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.

Preşedintele Consiliului superior şi preşedinţii consiliilor filialelor sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele Consiliului superior este ales în cadrul întrunirii Conferinţei naţionale, iar preşedinţii consiliilor filialelor sunt aleşi de către adunarea generală a filialei.

2. Au dreptul de a alege şi de a candida toţi membrii Corpului, persoane fizice înscrise în Tablou, membri activi, cu excepţia celor care:

a) nu şi-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp şi care nu şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent şi/sau nu au depus raportul de activitate pentru anii precedenţi până la data de 28 februarie a anului curent;

b) nu au obţinut viza la data depunerii candidaturii;

c) sunt membri de onoare;

d) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;

e) şi-au desfăşurat activitatea în cadrul structurilor executive pentru o perioadă mai mare de 6 luni în ultimii 4 ani calculaţi de la data depunerii candidaturii;

f) au fost sancţionaţi sau sunt investigaţi pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament şi împotriva cărora s-a emis o hotărâre de sancţionare, chiar dacă aceasta a fost atacată conform reglementărilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

3. Votul este secret şi are loc la data fixată de Consiliul superior.

4. Toţi membrii Corpului care au dreptul de a alege şi doresc să candideze pentru a fi aleşi depun o declaraţie de candidatură. Regulile privind conţinutul-cadru şi modul de completare a declaraţiei de candidatură se stabilesc de către Consiliul superior. Declaraţiile de candidatură, apreciate ca incomplete sau incorect completate, vor fi respinse, fără a intra în procesul de analiză în cadrul Comitetului de nominalizare.

5. Graficul de desfăşurare a alegerilor se aprobă de Consiliul superior.

CAPITOLUL II

Alegerile pentru consiliile filialelor şi comisiile de disciplină ale filialelor

6. Declaraţiile de candidaturi pentru consiliile filialelor se depun la sediul filialei sau se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat către consiliul filialei până la data-limită stabilită în graficul de desfăşurare a alegerilor. Declaraţiile de candidaturi primite după data-limită stabilită sunt considerate tardive şi nu sunt luate în considerare, fiind obligatorie anexarea acestora la procesul- verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.

7. Înfiinţarea, dizolvarea, structura, mandatele, responsabilităţile, autoritatea şi procedurile de funcţionare ale Comitetului de nominalizare sunt stabilite în termenii de referinţă ai acestuia şi aprobate de către Consiliul superior. Comitetul de nominalizare a candidaţilor pentru fiecare dintre funcţiile vacante care fac obiectul procesului electoral este format dintr-un număr impar de membri, de regulă din 3 (trei) membri. Membrii Comitetului de nominalizare au o bună reputaţie profesională şi morală. Comitetul de nominalizare este responsabil cu punerea în aplicare a procesului de nominalizare elaborat de Consiliul superior.

8. Formularul declaraţiei de candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul filialei se publică pe site-ul filialei.

9. Consiliul filialei cuprinde maximum 10 (zece) membri titulari, inclusiv preşedintele, şi 4 (patru) membri supleanţi.

Numărul membrilor consiliului filialei variază în funcţie de numărul total de membri înscrişi în evidenţa filialei la data de 31 decembrie a anului anterior alegerilor, conform tabel ului de mai jos:

Ponderea experţilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul ţării

Numărul membrilor titulari

Numărul membrilor supleanţi

Experţi contabili

Contabili autorizaţi

Experţi contabili

Contabili autorizaţi

Filiala Bucureşti

9

1

3

1

Filiale cu peste 1.500 de membri

6

1

2

0

Filiale cu 500-1.500 de membri

4

1

1

0

Filiale cu până la 500 de membri

3

0

0

1

10. Declaraţia de candidatură completată la fiecare rubrică în parte şi semnată de candidat se înregistrează şi se depune la sediul filialei, în original, până la data stabilită în graficul de desfăşurare a alegerilor, urmând a se publica pe site-ul filialei.

11. Declaraţiile de candidatură depuse pentru funcţia de membru al consiliului filialei vor fi analizate de către Comitetul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru al consiliului filialei. Membrii Comitetului de nominalizare nu pot fi în acelaşi timp şi candidaţi în alegeri. Comitetul de nominalizare se numeşte prin hotărâre a Consiliului superior până la data stabilită în graficul de desfăşurare a alegerilor.

12. Membrii titulari şi supleanţi ai consiliului filialei sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, dintre membrii activi ai Corpului care şi-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus raportul de activitate pentru anii precedenţi până la data de 28 februarie a anului curent, au obţinut viza la data depunerii candidaturii, nu au fost sancţionaţi, respectiv împotriva acestora nu s-a emis o hotărâre de sancţionare, au o bună reputaţie profesională şi morală şi au fost propuşi de Comitetul de nominalizare.

13. Membrii cărora le încetează mandatul de 4 ani pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egală cu cea a unui mandat în condiţiile prevăzute de pct. 2 şi 12 din procedură.

14. Comitetul de nominalizare, în primă etapă, verifică, sub sancţiunea respingerii, depunerea în termen a candidaturii, precum şi completitudinea şi corectitudinea datelor completate. Candidaturile respinse nu vor intra în etapa de nominalizare, fiind menţionate în procesul-verbal.

15. Sistemul de evaluare a candidatului este un sistem calitativ bazat pe competenţă, educaţie, implicare demonstrată şi etică. Se vor identifica candidaţii care prezintă o anumită combinaţie de abilităţi şi atribute care corespund nevoilor particulare ale consiliului filialei în concordanţă cu strategia, obiectivele şi planul de lucru ale CECCAR.

16. Comitetul de nominalizare analizează candidaturile rămase în procesul de nominalizare după prima etapă sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a criteriilor de evaluare din declaraţia de candidatură, a sistemului de evaluare al Comitetului de nominalizare şi întocmeşte un referat pentru fiecare candidat, în care este descris modul de îndeplinire a fiecărei condiţii şi fiecărui criteriu în parte.

17. Comitetul de nominalizare analizează, sub sancţiunea nenominalizării, îndeplinirea tuturor celor 4 criterii din declaraţia de candidatură:

a) inexistenţa oricăror acţiuni care au lezat sau care au fost săvârşite cu intenţia de a leza imaginea şi interesele CECCAR;

b) îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp la data scadentă prevăzută de reglementările Corpului, inclusiv obţinerea vizei pentru anul în curs;

c) experienţa managerială relevantă (funcţii de conducere relevante deţinute etc.);

d) activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile (cursuri predate, propuneri de modificări legislative în interesul profesiei şi al Corpului, activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natură, lucrări scrise, seminare organizate, activitatea în diferite structuri alese ale Corpului etc.) în ultimii 5 ani.

18. Comitetul de nominalizare are dreptul de a verifica toate informaţiile disponibile pe care le consideră necesare şi relevante pentru a-i permite să îşi îndeplinească sarcinile.

19. Comitetul de nominalizare are dreptul de a convoca candidaţii la un interviu în vederea clarificării aspectelor vizate de sistemul de evaluare. În procesul de evaluare Comitetul de nominalizare va avea în vedere:

 experienţa profesională;

 cunoştinţele şi abilităţile tehnice, inclusiv cunoaşterea reglementărilor profesiei şi ale Corpului;

 contribuţiile aduse profesiei şi CECCAR;

 capacitatea de avea un impact semnificativ în activitatea consiliului filialei;

 capacitatea de a promova interesele profesiei şi CECCAR la nivel local.

20. Totodată, Comitetul de nominalizare va avea în vedere şi:

 egalitatea de gen;

 distribuţia mandatelor în funcţie de volumul activităţii profesionale desfăşurate ca persoană independentă sau prin intermediul societăţilor.

21. Sunt validate pentru nominalizare candidaturile acceptate de minimum 2/3 din membrii comitetului.

22. Comitetul de nominalizare face public pe site-ul filialei CECCAR procesul-verbal al Comitetului de nominalizare, având anexată lista candidaţilor admişi în urma procesului de nominalizare, până la data stabilită în calendarul de desfăşurare a alegerilor.

23. Candidaţii respinşi pot contesta la Consiliul superior, în termen de o zi lucrătoare de la afişarea procesului-verbal al Comitetului de nominalizare, exclusiv aspectele de procedură, evaluarea candidatului fiind una de tip calitativ. Consiliul superior este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.

24. Până la data stabilită în graficul de desfăşurare a alegerilor se va publica pe site-ul filialei lista candidaţilor nominalizaţi pentru a participa la procesul electoral, se vor tipări buletinele de vot şi se va amenaja spaţiul destinat votării.

25. Alegerea membrilor consiliului filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscrişi în Tabloul Corpului care şi-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus raportul de activitate pentru anii precedenţi până la data de 28 februarie a anului curent şi nu au fost sancţionaţi, respectiv împotriva acestora nu s-a emis o hotărâre de sancţionare. Listele electorale se vor întocmi pe baza situaţiei existente la data de 28 februarie a anului curent.

26. În vederea asigurării posibilităţii participării tuturor membrilor filialei la alegerea membrilor consiliului filialei procesul de votare se va organiza după cum urmează:

 la filialele cu până la 1.000 (inclusiv) de membri incluşi în listele electorale, două zile consecutive;

 la filialele cu peste 1.000 de membri incluşi în listele electorale, inclusiv, 3 zile consecutive;

 la filiala Bucureşti, 4 zile consecutive;

 intervalul orar de votare este cuprins între orele 10,00-18,00 pentru fiecare zi de votare.

Datele în care se va desfăşura procesul de vot sunt stabilite prin hotărâre a consiliului filialei, încadrându-se în intervalul stabilit prin graficul de desfăşurare a alegerilor, astfel încât procesul de votare să se finalizeze cu cel puţin cu două zile înainte de data desfăşurării adunării generale.

27. Procesul de votare, inclusiv calendarul cu datele de desfăşurare a votării, intervalul orar de votare şi locaţia centrului de votare (sediul filialei) vor fi făcute publice, pe site-ul filialei, de către consiliul filialei cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data votării.

28. Este interzisă votarea pe bază de procură.

29. Desfăşurarea votării este organizată şi supravegheată de o comisie electorală numită prin hotărâre a consiliului filialei, formată din 3 membri (membri CECCAR şi/sau angajaţi ai structurilor executive).

30. Comisia electorală are următoarele atribuţii:

a) organizează în bune condiţii desfăşurarea alegerilor la nivelul filialei, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului;

b) întocmeşte listele cu membrii filialei cu drept de vot, care vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii: numele şi prenumele, CNP, numărul carnetului de membru şi semnătura de participare la vot. Listele se vor întocmi în ordine alfabetică şi vor fi numerotate şi semnate de membrii comisiei;

c) răspunde de tipărirea buletinelor de vot;

d) păstrează, sub sigiliu, listele cu membrii filialei cu drept de vot şi buletinele de vot până la data încheierii desfăşurării alegerilor;

e) publică pe site-ul filialei şi prin afişare la sediul filialei data (datele), locul şi programul desfăşurării procedurii de votare;

f) conduce operaţiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii la locul în care are loc votarea, asigurând prezenţa permanentă a cel puţin unui membru al comisiei în locaţia în care se desfăşoară votul. În cazul în care se prezintă la vot membri ai filialei care au fost omişi din liste, aceştia vor fi trecuţi pe o listă separată care va cuprinde aceleaşi elemente de identificare ca cele prevăzute la lit. b). Personalul administrativ va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 25 de către membrul care a fost omis de pe lista electorală, înainte ca acesta să îşi exercite dreptul la vot. Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate valabil;

g) asigură securitatea urnei şi a buletinelor de vot completate. În acest sens va lua următoarele măsuri de securizare:

 alocă un spaţiu de depozitare (fişet metalic, dulap sau încăpere) cu încuietoare şi sigiliu;

 în afara intervalului orar în care se desfăşoară procesul de vot se vor lua următoarele măsuri:

 urna cu buletinele de vot să fie depozitată în spaţiul alocat din sediul filialei, membrii comisiei vor încuia acest spaţiu şi vor sigila toate căile de acces;

 spaţiul de depozitare se sigilează/se desigilează, se închide şi se deschide doar în prezenţa tuturor membrilor comisiei;

 cheile de la spaţiul de depozitare vor fi păstrate în plic închis, sigilat prin semnătura tuturor membrilor comisiei şi prin ştampila filialei;

h) numără voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;

i) redactează, la sfârşitul ultimei zile de votare, după ora- limită de votare, în două exemplare procesul-verbal cu rezultatele alegerilor; procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei;

j) înaintează câte un exemplar al procesului-verbal consiliului filialei şi Consiliului superior al Corpului.

31. Alegătorul votează unul sau mai mulţi dintre candidaţii înscrişi pe buletinul de vot, prin încercuirea numărului curent. Numărul maxim de candidaţi votaţi prin încercuire nu poate fi mai mare decât numărul locurilor vacante, număr specificat pe buletin. Nu se acceptă alte menţiuni pe buletinul de vot. Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă ştampila CECCAR, cele care conţin semne de recunoaştere sau orice alte menţiuni nu sunt luate în considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule şi anexându-se la procesul-verbal. Alegătorii vor introduce buletinele de vot în urnă.

32. După finalizarea votului se procedează la deschiderea urnelor şi numărarea voturilor.

33. Deschiderea urnelor şi numărarea voturilor sunt asigurate de comisia electorală.

34. Comisia electorală întocmeşte un proces-verbal al operaţiunii de numărare a voturilor şi de stabilire a rezultatului votării, care se semnează de către toţi membrii săi.

35. Procesul-verbal de numărare a voturilor se întocmeşte în dublu exemplar de către comisia electorală şi cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;

b) numărul alegătorilor prezenţi la vot;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor obţinute de fiecare candidat în parte;

f) numărul total al buletinelor de vot imprimate;

g) numărul buletinelor rămase nefolosite şi anulate.

Câte un exemplar al acestuia se transmite consiliului filialei şi consiliului superior al Corpului.

36. Candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi vor ocupa locurile vacante în limita numărului acestora şi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Mai întâi se vor ocupa locurile de titulari şi apoi cele de supleanţi. În cazul unei egalităţi pentru ultima poziţie liberă, va fi ales candidatul nominalizat de Comitetul de nominalizare. În acest caz, Comisia electorală înaintează rezultatul votului Comitetului de nominalizare cel mai târziu în ziua imediat următoare, care, în termen de maximum 24 de ore, va delibera şi va nominaliza candidatul care va fi ales. Rezultatul deliberării va fi înaintat Comisiei electorale, imediat după încheierea deliberărilor.

37. Rezultatele votului sunt prezentate de un reprezentant al Comisiei electorale în prima şedinţă a adunării generale ordinare/extraordinare pentru validare/invalidare. Invalidarea procesului electoral este posibilă în cazul dovedirii nerespectării prevederilor procedurale ale prezentelor măsuri în procesul de votare. Conducerea filialei urmăreşte ca şedinţa adunării generale ordinare/ extraordinare a filialei din anul respectiv să fie convocată pentru o dată imediat ulterioară încheierii procesului de alegere a membrilor consiliului filialei.

38. După finalizarea proceselor electorale în filialele în cadrul cărora au avut loc alegeri pentru funcţia de membru în consiliul filialei, Consiliul superior va centraliza procesele-verbale transmise de către comisiile electorale şi va înainta Conferinţei naţionale un raport al desfăşurării alegerilor, pentru aprobare. În cazul invalidării rezultatului votului în cadrul şedinţei adunării generale a filialei, procesul-verbal al Comisiei electorale va fi însoţit de punctul de vedere al Consiliului superior privind temeinicia invalidării rezultatelor votului.

39. Mandatele membrilor consiliului filialei încep la data aprobării procesului electoral în cadrul Conferinţei naţionale.

40. Membrii comitetelor de nominalizare şi ai comisiilor electorale nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv ai candidaţilor la funcţiile de membru al consiliului filialelor.

41. Pe parcursul procesului electoral este interzisă orice acţiune, prin orice mijloace de propagandă, în favoarea sau împotriva unuia sau a mai multor candidaţi care contravine Codului etic al profesioniştilor contabili, legislaţiei şi reglementărilor Corpului.

42. Prevederile cap. I, II şi V din prezenta procedură sunt aplicabile şi pentru alegerea preşedinţilor, membrilor titulari şi membrilor supleanţi din comisiile de disciplină ale filialelor.

CAPITOLUL III

Alegerile pentru Consiliul superior al Corpului şi Comisia superioară de disciplină

43. Declaraţiile de candidaturi pentru Consiliul superior se depun la sediul central sau se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat către Consiliul superior până la data-limită stabilită în graficul de desfăşurare a alegerilor. Declaraţiile de candidaturi primite după data-limită stabilită sunt considerate tardive şi nu sunt luate în considerare, anexându-se însă la procesul-verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.

44. Înfiinţarea, dizolvarea, structura, mandatele, responsabilităţile, autoritatea şi procedurile de funcţionare ale Comitetului de nominalizare sunt stabilite în termenii de referinţă ai acestuia şi aprobate de către Consiliul superior. Comitetul de nominalizare a candidaţilor pentru fiecare dintre funcţiile vacante care fac obiectul procesului electoral este format dintr-un număr impar de membri, de regulă din 3 membri. Membrii Comitetul de nominalizare au o bună reputaţie profesională şi morală. Comitetul de nominalizare este responsabil cu punerea în aplicare a procesului de nominalizare elaborat de Consiliul superior.

45. Formularul declaraţiei de candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul superior se publică pe site-ul CECCAR.

46. Consiliul superior cuprinde maximum 22 de membri titulari, fără a lua în calcul funcţia de preşedinte, dintre care un membru contabil autorizat şi 4 supleanţi experţi contabili.

47. Declaraţia de candidatură completată la fiecare rubrică şi semnată de candidat se înregistrează şi se depune la sediul central, în original, până la data stabilită în graficul de desfăşurare a alegerilor şi se publică pe site-ul CECCAR.

48. Declaraţiile de candidatură depuse pentru funcţia de membru al Consiliului superior vor fi analizate de către Comitetul de nominalizare. Membrii Comitetului de nominalizare nu pot fi în acelaşi timp şi candidaţi în alegeri. Comitetul de nominalizare se numeşte prin hotărâre a Consiliului superior, până la data stabilită în graficul de desfăşurare a alegerilor.

49. Membrii titulari şi supleanţi ai Consiliului superior sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, dintre membrii activi ai Corpului care şi-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus raportul de activitate pentru anii precedenţi până la data de 28 februarie a anului curent, au obţinut viza la data depunerii candidaturii, nu au fost sancţionaţi, respectiv împotriva acestora nu s-a emis o hotărâre de sancţionare, au o bună reputaţie profesională şi morală şi au fost propuşi de Comitetul de nominalizare, în condiţiile privind mandatul prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

50. Membrii cărora le încetează mandatul de 4 ani obţinut începând cu data adoptării prezentei proceduri pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egală cu cea a unui mandat în condiţiile prevăzute de pct. 2 si 49 din prezenta procedură.

51. Comitetul de nominalizare, în prima etapă, verifică, sub sancţiunea respingerii, depunerea în termen a candidaturii, precum şi completitudinea şi corectitudinea datelor completate. Candidaturile respinse nu vor intra în etapa de nominalizare.

52. Sistemul de evaluare a candidatului este un sistem calitativ, bazat pe competenţă, educaţie, implicare demonstrată şi etică. Se vor identifica candidaţii care prezintă o anumită combinaţie de abilităţi şi atribute care corespund nevoilor particulare ale Consiliului superior, în concordanţă cu strategia, obiectivele şi planul de lucru ale CECCAR, şi ale profesiei.

53. Comitetul de nominalizare analizează candidaturile rămase în procesul de nominalizare după prima etapă sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a criteriilor de evaluare din declaraţia de candidatură, a sistemului de evaluare al Comitetului de nominalizare şi întocmeşte un referat pentru fiecare candidat, în care este descris modul de îndeplinire a fiecărei condiţii şi fiecărui criteriu în parte.

54. Comitetul de nominalizare analizează, sub sancţiunea nenominalizării, îndeplinirea tuturor celor patru criterii din declaraţia de candidatură:

a) inexistenţa oricăror acţiuni care au lezat sau care au fost săvârşite cu intenţia de a leza imaginea şi interesele CECCAR;

b) îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp la data scadentă prevăzută de reglementările Corpului, inclusiv obţinerea vizei pentru anul în curs;

c) experienţa managerială relevantă (funcţii de conducere relevante deţinute etc.);

d) activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile (cursuri predate, propuneri de modificări legislative în interesul profesiei şi al Corpului, activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natură, lucrări scrise, seminare organizate, activitatea în diferite structuri alese ale Corpului etc.) în ultimii 5 ani.

55. Comitetul de nominalizare are dreptul de a verifica toate informaţiile disponibile pe care le consideră necesare pentru a-i permite să îşi îndeplinească sarcinile.

56. Comitetul de nominalizare are dreptul de a convoca candidaţii la un interviu în vederea clarificării aspectelor vizate de sistemul de evaluare. În procesul de evaluare, Comitetul de nominalizare va avea în vedere:

 experienţa profesională;

 cunoştinţele şi abilităţile tehnice, inclusiv cunoaşterea reglementărilor profesiei şi ale Corpului;

 contribuţii aduse profesiei şi CECCAR;

 capacitatea de avea un impact semnificativ în activitatea Consiliului superior;

 capacitatea de a promova interesele profesiei şi CECCAR la nivel naţional şi internaţional.

57. Totodată, Comitetul de nominalizare va avea în vedere şi:

 egalitatea de gen;

 acoperirea regională;

 distribuţia mandatelor în funcţie de volumul activităţii profesionale desfăşurate ca persoană independentă sau prin intermediul societăţilor.

58. Sunt validate pentru nominalizare candidaturile acceptate de minimum 2/3 din membrii Comitetului de nominalizare.

59. Comitetul de nominalizare face public pe site-ul CECCAR procesul-verbal al Comitetului de nominalizare, având ca anexă lista candidaţilor admişi în urma procesului de nominalizare, până la data stabilită în calendarul de desfăşurare a alegerilor.

60. Candidaţii respinşi pot contesta la Consiliul superior, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea procesului-verbal al Comitetului de nominalizare, exclusiv aspectele de procedură, evaluarea candidatului fiind una de tip calitativ. Consiliul superior este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.

61. Până la data stabilită în graficul de desfăşurare a alegerilor se va publica pe site-ul CECCAR lista candidaţilor nominalizaţi pentru a participa la procesul electoral şi se vor tipări buletinele de vot.

62. Alegerea membrilor Consiliului superior are loc în cadrul întrunirii Conferinţei naţionale pe baza votului secret al membrilor activi ai filialei înscrişi în Tabloul Corpului care şi-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus raportul de activitate pentru anii precedenţi până la data de 28 februarie a anului curent şi nu au fost sancţionaţi, respectiv împotriva acestora nu s-a emis o hotărâre de sancţionare. Listele electorale se vor întocmi pe baza situaţiei existente la data de 28 februarie a anului curent.

63. Este interzisă votarea pe bază de procură.

64. Desfăşurarea votării este organizată şi supravegheată de o comisie electorală formată din 3 angajaţi ai structurilor executive şi 3 membri CECCAR desemnaţi de Conferinţa naţională, dintre care un membru al Consiliului superior al CECCAR.

65. Votul se poate exprima prin buletine de vot depuse în urne sau prin utilizarea unei platforme de vot electronic.

66. Comisia electorală are următoarele atribuţii:

a) asigurarea condiţiilor pentru confidenţialitatea votului; alegătorul introduce buletinul de vot în urna sigilată de comisia electorală a voturilor;

b) întocmirea listelor, în ordine alfabetică, cu membrii cu drept de vot prezenţi la Conferinţă, care vor cuprinde în principal numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul carnetului de membru, semnătura de participare la vot. Listele sunt semnate de persoana din aparatul executiv desemnată cu întocmirea listelor electorale. Listele se predau Comisiei electorale. În cazul în care există membri participanţi la Conferinţă cu drept de vot care au fost omişi din liste, aceştia vor fi trecuţi de comisie pe o listă separată, cu datele de identificare mai sus menţionate;

c) în cazul în care votul se realizează prin buletine de vot depuse în urne, acestea se vor distribui alegătorilor de către comisia electorală, pe bază de semnătură;

d) membrii votanţi vor fi îndrumaţi de către comisie spre spaţiul destinat votării;

e) în cazul în care votul se realizează prin utilizarea unei platforme de vot electronic, Comisia electorală va pune la dispoziţia participanţilor platforma de vot, buletinul de vot electronic şi codul de acces pentru vot.

67. Alegătorul votează unul sau mai mulţi dintre candidaţii înscrişi pe buletinul de vot, prin încercuirea numărului curent sau prin bifarea candidaţilor în buletinul de vot electronic. Numărul maxim de candidaţi votaţi nu poate fi mai mare decât numărul locurilor vacante, număr specificat pe buletin. Nu se acceptă alte menţiuni pe buletinul de vot. Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă ştampila CECCAR, cele care conţin semne de recunoaştere sau orice alte menţiuni nu sunt luate în considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule, şi se anexează la procesul- verbal.

68. După finalizarea votului, când buletinele de vot ale alegătorilor au fost introduse în urnă, se procedează la deschiderea urnelor şi numărarea voturilor.

69. Deschiderea urnelor şi numărarea voturilor sunt asigurate de Comisia electorală.

70. În cazul utilizării platformei de vot electronic, Comisia electorală va lista raportul din platformă şi îl va semna.

71. Comisia electorală întocmeşte un proces-verbal al operaţiunii de numărare a voturilor şi de stabilire a rezultatului votării, care se semnează de către toţi membrii săi.

72. Procesul-verbal de numărare a voturilor se întocmeşte în dublu exemplar de către Comisia electorală şi cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;

b) numărul alegătorilor prezenţi la vot;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor obţinute de fiecare candidat în parte;

f) numărul total al buletinelor de vot imprimate – în cazul exprimării votului la urne;

g) numărul buletinelor rămase nefolosite şi anulate – în cazul exprimării votului la urne.

73. Candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi vor ocupa locurile vacante în limita numărului acestora şi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Mai întâi se vor ocupa locurile de titulari şi apoi cele de supleanţi. În cazul unei egalităţi pentru ultima poziţie liberă, va fi ales candidatul recomandat de Comitetul de nominalizare.

74. Rezultatele votului sunt prezentate de un reprezentant al Comisiei electorale, în şedinţa Conferinţei naţionale pentru validare.

75. Mandatele membrilor Consiliului superior încep cu data aprobării procesului electoral în cadrul Conferinţei naţionale.

76. Membrii comitetelor de nominalizare şi ai comisiilor electorale nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv ai candidaţilor la funcţiile de membru al Consiliului superior.

77. În procesul electoral este interzisă orice acţiune, prin orice mijloace, de propagandă în favoarea sau împotriva unuia sau a mai multor candidaţi, care contravine Codului etic al profesioniştilor contabili, legislaţiei şi reglementărilor Corpului.

78. Prevederile cap. I, III şi V din prezenta procedură sunt aplicabile şi pentru alegerea preşedinţilor, membrilor titulari şi membrilor supleanţi din Comisia superioară de disciplină.

CAPITOLUL IV

Alegerea preşedintelui Consiliului superior şi a preşedinţilor consiliilor filialelor

79. Declaraţiile de candidaturi se transmit, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat, Consiliului superior sau consiliului filialei, după caz, până la data-limită stabilită de Consiliul superior. La nivelul Consiliului superior, respectiv al consiliului filialei, primirea şi verificarea declaraţiilor de candidatură, precum şi întocmirea listei candidaţilor se fac de către Comitetul de nominalizare numit de Consiliul superior; membrii Comitetului de nominalizare nu pot fi în acelaşi timp şi candidaţi în alegeri.

80. Procedura alegerii este stabilită prin hotărâre a Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

    17/01/2014 – punctul a fost introdus prin Hotărâre 13/2013.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale şi tranzitorii

81. Situaţiile excepţionale nereglementate de prezenta procedură vor fi soluţionate prin dispoziţii tranzitorii emise prin hotărârea Consiliului superior al CECCAR.

82. Nerespectarea prevederilor prezentei reglementări se sancţionează conform Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, precum şi altor reglementări legale incidente.

83. La data intrării în vigoare a prezentei proceduri se abrogă orice altă prevedere contrară din reglementările CECCAR. Consiliul superior va asigura punerea în aplicare a prezentelor măsuri.


ANEXA Nr. 2

la regulament

ŞEDINŢELE ORGANELOR DE CONDUCERE

   1. Şedinţele de lucru ale consiliilor Corpului şi birourilor permanente sunt legal constituite numai în condiţiile asigurării prezenţei majorităţii legale a membrilor acestora.

2. Consiliile Corpului pot delibera numai asupra problemelor înscrise în ordinea de zi comunicată, cu cel puţin 7 zile înainte, şi numai în mod excepţional asupra celor care, datorită urgenţei lor, sunt supuse direct în şedinţă de către preşedinte.

3. Preşedintele conduce deliberările; el nu poate refuza cuvântul unui participant.

Preşedintele poate atenţiona pe oricare participant care ia cuvântul fără a-l fi cerut şi obţinut, care depăşeşte timpul acordat sau care, după ce a fost invitat de preşedinte să se limiteze la problema în curs de dezbatere, nu se conformează acestei invitaţii.

Preşedintele poate chema la ordine, cu menţionarea în procesul-verbal, pe oricare membru al Corpului care proferează atacuri la persoană sau provoacă dezordine.

4. Durata expozeului fiecărui participant este limitată la cel mult 7 minute, cu excepţia celui al preşedintelui, precum şi al preşedinţilor şi raportorilor secţiunilor şi comisiilor, inclusiv al reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor.

5. Şedinţa poate fi suspendată de preşedinte după consultarea adunării sau la cererea majorităţii participanţilor.

6. Votul se exprimă prin ridicarea mâinii. Secretarul de şedinţă procedează la numărarea voturilor, iar rezultatul se comunică de către preşedinte. Totuşi, votul secret poate fi cerut ori de câte ori este cazul şi îndeosebi:

a) în cazurile avute în vedere la pct. 5;

b) când se procedează la o numire, dacă votul secret este cerut de preşedinte, de un membru al Consiliului sau de prezidiul şedinţei;

c) în alte cazuri, când este cerut de majoritatea membrilor prezenţi.

7. Dezbaterile se consemnează în procese-verbale sau stenograme, după caz, şi vor cuprinde menţiuni referitoare la: data şi locul încheierii, numele şi prenumele membrilor prezenţi şi ale celor care absentează, ordinea de zi, dezbaterile din şedinţă şi hotărârile adoptate. Acestea se semnează de preşedinte şi de persoana care le-a întocmit.

8. Deliberările au un caracter strict secret. Cu toate acestea, consiliul poate, prin decizie specială, să admită publicarea lor în extras sau în întregime.

9. Hotărârile adoptate sunt făcute publice.


ANEXA Nr. 3

la regulament

ACORDAREA DE DISTINCŢII ONORIFICE

   1. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au o activitate profesională în una dintre aceste calităţi de cel puţin 30 de ani şi se bucură de prestigiu profesional şi moral pot primi titlul de:

 ” Expert contabil de onoare”;

 ” Contabil autorizat de onoare”.

2. De asemenea, preşedinţii consiliilor filialelor şi preşedinţii Consiliului superior al Corpului pot primi titlul de:

 ” Preşedinte de onoare al filialei”;

 ” Preşedinte de onoare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România”, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au exercitat acest mandat timp de cel puţin 6 ani;

b) au fost timp de cel puţin 6 ani membri titulari ai unui consiliu al Corpului;

c) au fost înscrişi în evidenţa experţilor şi au activat în această calitate timp de cel puţin 10 ani;

d) să nu fi suferit sancţiuni disciplinare pe întreaga perioadă de viaţă activă ca profesionist contabil.

Acceptarea acestui titlu implică pentru beneficiarul său renunţarea de a solicita un nou mandat de preşedinte.

3. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi membri ai Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili, înfiinţat în anul 1921, precum şi experţii contabili care au obţinut calităţile respective în baza decretelor nr. 434/1957 şi nr. 79/1971 pot primi titlul de “Expert contabil de onoare” şi “Contabil autorizat de onoare” dacă au o vechime cumulată în aceste calităţi de cel puţin 30 de ani, pe baza cererii proprii, a copiei carnetelor respective de membru depuse la filialele de care aparţin şi a copiei cazierului judiciar.

4. Procedeul de acordare a titlului de “Expert contabil de onoare” şi “Contabil autorizat de onoare” este următorul:

a) preşedintele filialei supune propunerile de acordare a titlurilor onorifice adunării generale anuale; după aprobare, înaintează lista spre confirmare Conferinţei naţionale anuale;

b) preşedintele Consiliului superior înscrie pe ordinea de zi a Conferinţei naţionale anuale lista membrilor de onoare aprobată în adunările generale ale filialelor şi o supune confirmării acesteia;

c) după confirmarea Conferinţei naţionale, filialele fac transferarea din partea Tabloului Corpului în care membrii confirmaţi ca onorifici figurează până atunci în partea corespunzătoare din Tabloul Corpului destinată membrilor de onoare, aceştia putând, de la acea dată, să se bucure de drepturile ce le sunt conferite.

5. Experţii contabili de onoare şi contabilii autorizaţi de onoare pot asista la adunările generale ale filialelor de care aparţin.

Consiliile filialelor pot decide să li se asigure, potrivit unor modalităţi pe care le stabilesc, ca aceştia să primească gratuit revista Corpului.

6. Membrii de onoare trebuie să se abţină de la orice acţiune de natură să desconsidere profesia al cărei titlu de onoare le-a fost conferit.

7. Ei trebuie să îl înştiinţeze pe preşedintele comisiei de disciplină despre implicările, penalizările şi condamnările al căror subiect sunt sau ar putea fi, pentru fapte calificate ca fiind de natură penală.

Aplicarea unei sancţiuni disciplinare conduce la pierderea titlului obţinut, care nu mai poate fi solicitat ulterior.

8. Membrii de onoare ai Corpului sunt exoneraţi de taxa de înscriere şi de cotizaţiile fixe.


[1] Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995 şi a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 28 martie 2001.

A fost republicat în temeiul art. III din Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 8/90/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 23 iunie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare. A mai fost republicat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008;A fost modificat și completat prin:Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 13/294/201339, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2014;Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 18/443/2018, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I nr. 298 din 3 aprilie 201 ;Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 18/82/2018. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 7 mai 2018.