Precizări referitor auditare lucrări de expertiză contabilă judiciară pe perioada concediului de odihnă a auditorului de calitate

Ținînd cont de faptul că în perioada 16 - 30 iunie 2024 auditorul de calitate al filialei Constanța se va afla în concediu de odihnă, în vederea asigurării continuității activității de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară, va comunicăm că, verificarea lucrărilor și acordarea vizei auditului de calitate va fi realizată, în aceasta situație excepțională, de către DUANPAC.

Regulamentul aplicabil este următorul:

  • rapoartele de expertiză contabilă judiciară vor fi prezentate de experții contabili în cauză, la sediul filialei, iar acestea vor fi transmise de filială, împreună cu declarațiile de independență ale experților contabili desemnați/consilieri, scanate, prin corespondenta electronica direcției de specialitate din cadrul Corpului;
  • auditorul de calitate din cadrul DUANPAC va înregistra lucrările de expertiză contabilă auditate, în Registrul de evidență al directiei de specialitate, transmițând filialei, prin e-mail, prima pagină a raportului de expertiză contabilă, conținând viza auditului de calitate însoțită sau nu de Referat, după caz (scanate);
  • eventualele recomandări întocmite de DUANPAC, în acord cu  prevederile Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, de refacere a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, vor fi comunicate filialei, spre a fi aduse la cunoștință experților contabili în cauză;
  • precizăm că nu este permisă corespondența directă a experților contabili cu DUANPAC;
  •  lucrările de expertiză contabilă judiciară trebuie prezentate de către experții contabili la sediul filialei, in original (nu prin email), semnate olograf si parafate pe fiecare filă,  iar transmiterea acestora către DUANPAC se realizează prin poșta electronică doar prin intermediul filialei;

Leave your comment